นโยบายผู้บริหาร

 


วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” 

พันธกิจ (MISSION)
จัดบริการและอภิบาลระบบสุขภาพแบบองค์รวม
พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
พัฒนาองค์กรทุกระดับให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์(Strategy)

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2.
ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4.
ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น